Regulamin

REGULAMIN

www.sklep.brodacz.pl, www.kraftowe.com

 

z dnia 23/06/2020 roku 

(tego samego dnia opublikowany)

 

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu www.sklep.brodacz.pl oraz www.kraftowe.com w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, odnośnie działania Serwisu lub odnośnie treści Regulaminu, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sklep@brodacz.pl

 

§ 1.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu jest Spółka Kraftowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku (80-122) ul. Kartuska 213, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000840298, posiadająca REGON: 386015583 oraz NIP: 5851491093.
 2. Spółka Kraftowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada:

  a) zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa w ramach działalności podlegającej na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę. Zezwolenie numer IV - 22/18/A-20. Zezwolenie wydane jest na czas oznaczony od dnia 10.06.2020 r. do dnia 31.05.2022 r. Wydane przez Prezydenta Miasta Gdańsk.

  oraz

  b) zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa. Zezwolenie nr I - 76/70/A-20. Zezwolenie wydane jest na czas oznaczony od dnia 26.06.2020 r. do dnia 30.06.2025 r. Wydane przez Prezydenta Miasta Gdańsk.
 3. Sprzedaż dokonywana jest w punkcie sprzedaży detalicznej (Sklepie) przy ul. Kartuska 213, 80-122 Gdańsk, adres e-mail sklep@brodacz.pl. Sprzedaż odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Za każdym razem gdy w niniejszym regulaminie jest mowa o Sklepie, dotyczy to punktu sprzedaży, o którym mowa w niniejszym punkcie.
 4. Kontakt klienta ze Sklepem jest możliwy za pośrednictwem:

  a) poczty elektronicznej pod adresem sklep@brodacz.pl;
  b) dane adresowe właściciela www.sklep.brodacz.pl / www.kraftowe.com znajdują się także na dole strony w zakładce "Kontakt".

§ 2.

DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami.
 2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.brodacz.pl oraz www.kraftowe.com, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę ze Zleceniobiorcą.
 3. Właściciel / Kraftowe – Kraftowe Sp. z o.o. w Gdańsku (80-122) ul. Kartuska 213, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000840298, posiadająca REGON: 386015583 oraz NIP: 5851491093.
 4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienia w ramach Sklepu.
 5. Sklep - punkt sprzedaży detalicznej przy ul. Kartuska 213, 80-122 Gdańsk.
 6. Umowa / Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Kraftowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (właścicielem Sklepu "Kraftowe") a Klientem.
 7. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. ze zm.).
 11. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35 poz. 230 ze zm.).
 12. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 13. Towar – produkty, mogące być także napojami alkoholowymi, zaprezentowane i oferowane w Sklepie.
 14. Koszyk – element funkcji Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 15. Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
 16. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
  i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 17. Newsletter – świadczona przez Sprzedającego, za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail usługa elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Operatora cyklicznych treści newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie.
 18. Sprzedający – rozumie się przez to właściciela sklepu tj. spółkę Kraftowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku  

§ 2.

ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w szczególności zasady zawarcia Umowy, prawa i obowiązki Stron tej Umowy, w tym dokonywania zapłaty, a także zasady przetwarzania danych osobowych Klientów oraz składanie reklamacji.
 2. Serwis: www.sklep.brodacz.pl / www.kraftowe.com oraz sklep stacjonarny przeznaczone jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat. Celem funkcjonowania witryny internetowej: www.sklep.brodacz.pl / www.kraftowe.com jest ułatwienie Kupującym zapoznanie się z aktualną ofertą napojów alkoholowych oferowanymi przez Sprzedającego. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione korzystanie z Serwisu oraz dokonywanie zakupów oferowanych towarów, przez osoby które nie ukończyły 18 roku życia.
 3. Regulamin jest udostępniony przed zawarciem umowy sprzedaży, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie w formacie PDF. Regulamin jest udostępniany w sposób nieodpłatny. 
 4. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
 5. Niniejszy regulamin jest skierowany zarówno do Konsumentów jak i Przedsiębiorców, korzystających z Serwisu. Określa on w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z kont utworzonych przez użytkownika Serwisu oraz warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu. 
 6. Niniejszy Regulamin został przygotowany zgodnie z zachowaniem prawa właściwego dla siedziby Sprzedającego. Użytkownik korzystający z witryny internetowej www.sklep.brodacz.pl / www.kraftowe.com oświadcza, iż korzystanie z witryny internetowej i jej usług jest w kraju, z którego korzysta prawnie dozwolone. 
 7. Sprzedający nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku wykorzystywania przez Klienta Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa. 
 8. W przypadku stwierdzenia korzystania przez Klienta z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa Zleceniobiorca w zależności od okoliczności, ma prawo do tymczasowego zawieszenia lub trwałego zablokowania konta Klienta.
 9. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Zleceniobiorca, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, wyposażonym 
  w odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową.
 10. Sprzedający nie odpowiada za szkody związane z występującymi po stronie Klienta problemami technicznymi.
 11. Sprzedający nie odpowiada za przejściowe awarie Serwisu, które są spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, w szczególności, jeżeli powstały one w związku z działaniem lub zaniechaniem osób dostarczających usługi informatyczne oraz płatności. 
 12. Sprzedający jest uprawniony do zawieszenia działalności Serwisu na czas konieczny do przeprowadzenia jego modernizacji, naprawy itp. 
 13. Niniejszy Regulamin stanowi Regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 wraz ze zmianami). 
 14. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 15. Zabrania się wykorzystywania do jakichkolwiek celów materiałów znajdujących się na stronie Serwisu, w tym dokumentów, treści, zdjęć oraz grafik, chyba, że możliwość takiego wykorzystania wynika z powszechnie obowiązującego prawa.
 16. Sprzedający nie odpowiada za szkody związane z podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych wymaganych przez Serwis.

 

§ 3.

ZEZWOLENIA

 1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa w ramach działalności podlegającej na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę. Zezwolenie numer IV - 22/18/A-20. Zezwolenie wydane jest na czas oznaczony od dnia 10.06.2020 r. do dnia 31.05.2022 r. Wydane przez Prezydenta Miasta Gdańsk.

  oraz

 2. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa. Zezwolenienr I - 76/70/A-20. Zezwolenie wydane jest na czas oznaczony od dnia 26.06.2020 r. do dnia 30.06.2025 r. Wydane przez Prezydenta Miasta Gdańsk.

 

§ 4.

ZAWARCIE UMOWY 

 1. Zawarcie Umowy dokonuje się za pomocą Serwisu i wymaga wyboru przez Klienta interesujących go towarów, a następnie wypełnienia przygotowanego formularza.
 2. Prawidłowe wypełnienie formularza wymaga podania w szczególności danych Klienta oraz złożenia koniecznych oświadczeń poprzez zaznaczenie wszystkich obowiązkowych checkbox’ów.
 3. Za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.brodacz.pl / www.kraftowe.com możliwe jest również składania zamówienia jako gość. Warunkiem składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej jest ukończenie 18 roku życia. 
 4. Sprzedający wymaga podania następujących danych:

1) W przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko lub firma, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail);

2) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, mającej zdolność prawną: firmę (nazwę), adres, numer telefonu, adres e-mail oraz imię i nazwisko pełnoletniej osoby uprawnionej do przyjęcia Usługi).

5. Sprzedający wymaga złożenia następujących oświadczeń:

1) O zapoznaniu się i akceptacji niniejszego Regulaminu,

2) O zapoznaniu się i akceptacji Polityki Prywatności, w której zawarte są zasady przetwarzania danych osobowych,

6. Po skutecznym zawarciu Umowy Klient niezwłocznie otrzyma potwierdzenie jej zawarcia na wskazany przez siebie adres e-mail.

7. W celu weryfikacji pełnoletności Klienta, sklep wymaga podania w szczególności jego prawdziwej daty urodzenia. Jednocześnie Sprzedający, zastrzega, iż nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności za podanie danych nieprawdziwych umożliwiających weryfikacje wieku Klienta. Co więcej, zastrzega sobie również prawo do dokonywania czynności weryfikacyjnych wiek. 

8. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie przez Klienta danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, w tym w szczególności danych umożliwiających weryfikacje wieku Klienta. W przypadku podania niepełnych danych w formularzu rejestracyjnym, zarejestrowanie na stronie internetowej sklepu nie będzie możliwe. Ponadto, nie będzie możliwe przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy. 

9. Uprawnienie o którym mowa powyżej może mieć również miejsce w następujących przypadkach:

a) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b) dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu ;
c) dopuścił się innych zachowań, które mogą zostać uznane za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.  

10. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Sprzedającego.

11. Uprawnionymi do zakupu w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym do składania zamówień, ich akceptacji oraz do odbioru Towaru są wyłącznie osoby pełnoletnie, trzeźwe w chwili składania zamówienia i jego odbioru, którym na podstawie art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości nie zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz które nie dokonują zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.

12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych w internecie.

 

§ 5.

ZAPŁATA ZA ZAMÓWIENIE

 1. Płatności należy dokonać zgodnie z poleceniami Serwisu, za pomocą udostępnionych tam Klientom rozwiązań technicznych bezpośrednio po zawarciu Umowy.
 2. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
  1) Karty płatnicze:
 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

2) Szybkie płatności tPay
3) Kartą w Sklepie
4) Gotówką w Sklepie

3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

4. Odbiorcą płatności jest Sprzedający.

5. Brak dokonania przez Klienta niezwłocznej zapłaty bezpośrednio po zawarciu Umowy, jest jednoznaczne z odstąpieniem przez Klienta od Umowy, o czym Klient zostanie poinformowany e-mailowo. W przypadku dalszego zamiaru zamówienia Usługi, Klient jest zobowiązany do ponownego przejścia procedury zawarcia Umowy.

 

§ 6. 

WYKONANIE ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedający, umożliwia Klientom Sklepu składanie zamówienia towarów oferowanych przez Sprzedającego. Zamówienia składane są przez Klientów za pośrednictwem Serwisu.
 2. Sprzedający rozpocznie wykonywanie skutecznie zawartej Umowy dopiero po dokonaniu przez Klienta pełnej zapłaty.
 3. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest złożenie przez zamawiającego oświadczenia, że ma ukończone 18 lat. W przypadku wątpliwości, co do pełnoletności Klienta składającego zamówienie, Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania okazania dokumentu potwierdzającego pełnoletność zamawiającego Klienta. 
 4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. 
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „potwierdzam zakup” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji wybieranego towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w Serwisie.
 6. Akceptacja Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zamówionego towaru, który nastąpi przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, w szczególności: nie jest też nietrzeźwa w chwili składania Zamówienia, jest pełnoletnia i w chwili jego odbioru oraz nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży, na kredyt lub pod zastaw. 
 7. Odbiór zamówionych towarów, będących napojami alkoholowymi następuje wyłącznie w Punkcie Sprzedaży położonym przy ul. Kartuska 213, 80-122 Gdańsk. 
 8. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedającego.
 9. Sprzedający przy realizacji Zamówienia może korzystać z pomocy osób trzecich, za które odpowiada jak za działania własne. 
 10. W przypadku braku dostępności jednego bądź większej ilości zamówionych produktów, Sprzedający  przed realizacją Umowy skontaktuje się z Klientem, który będzie miał do wyboru podmianę niedostępnych produktów albo zwrot zapłaty w części odpowiadającej niedostarczonym produktom.
 11. W sytuacji, kiedy Klient nie ma możliwości dokonania odbioru zamówionego towaru osobiście, może on upoważnić do odbioru towaru, inną pełnoletnią osobę trzecią, wskazaną podczas składania zamówienia. W takim przypadku, wydanie zamówionego towaru nastąpi w momencie wydania towarów przez Sprzedawcę Klientowi lub wskazanej przez niego osobie. Zaznaczając opcję zamówienia towaru, za pośrednictwem osoby trzeciej(Kurier UPS albo kurier Paczkomaty InPost) Klient oświadcza, że upoważnia tę osobę do odbioru Towaru w jego imieniu. 
 12. W wypadku odbioru Towaru zgodnie z wyborem Klienta dokonanym na podstawie punktu powyższego, dostarczenie Towaru odbywa się na zasadach i warunkach poczynionych pomiędzy Klientem a osobą trzecią. W takim przypadku, towar po odbiorze z Punktu Sprzedaży dostarczany jest na adres wskazany podczas składania zamówienia. 
 13. W przypadku określonych w ustępie 11 i 12, Sprzedający ma prawo doliczać do zamówienia opłaty dodatkowe, o których jest informowany w trakcie składania i realizacji zamówienia za pośrednictwem Serwisu. 
 14. Sprzedający może odmówić wykonania Usługi w przypadku:

1) gdy Klient odmówi wylegitymowania się zgodnie z ust. 6 powyżej, 

2) gdy Klient podał nieprawdziwe dane podczas zawierania Umowy, a w szczególności, gdy 
z okazanego dokumentu tożsamości będzie wynikało, że Klient nie jest pełnoletni,

3) gdy z zachowania Klienta będzie wynikało, że ten jest nietrzeźwy, pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

4) gdy nabierze podejrzeń, że wykonana Usługa może prowadzić do podania alkoholu osobom poniżej 18 roku życia, 

5) wulgarnego, agresywnego lub innego nagannego zachowania Klienta lub osób z nim przebywających,

6) jeżeli poweźmie wiadomość, że wykonanie Usługi prowadziłoby do naruszenia obowiązujących przepisów prawa.

12. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 14 powyżej, Klient zostanie obciążony równowartością 100% kosztów dostawy brutto złożonego zamówienia, co stanowić będzie koszt częściowo wykonanej kompletacji, w tym w szczególności, koszt przygotowania Towaru do prawidłowego wykonania oraz koszt pakowania. Pozostała kwota zostanie Klientowi zwrócona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych. W przypadku zamówienia opiewającego na kwotę przekraczającą próg darmowej dostawy, zostanie pobrana kwota w wysokości 40,00 zł brutto.

13. Sprzedający może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od Umowy za zwrotem Klientowi całej wpłaconej kwoty, o czym Klient zostanie powiadomiony na wskazany przez siebie adres e-mail.

 

§ 7.

REKLAMACJA

 1. Reklamacje należy składać pisemnie na adres Sprzedającego, wskazany w § 1 lub mailowo pod adresem: sklep@brodacz.pl
 2. Sprzedający rozpatrzy reklamację niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji w tym terminie okaże się niemożliwe, Sprzedający powiadomi o tym fakcie składającego reklamację i wyznaczy dodatkowy termin na jej rozpatrzenie.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane składającego reklamację (imię, nazwisko, adres, fakultatywnie e-mail lub telefon) oraz dokładny opis problemu. Reklamacja, która nie będzie zawierała choćby jednego z w/w elementów zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia, o czym składający zostanie poinformowany wraz z podaniem przyczyny takiego działania (jeżeli ze względu na zakres podanych danych, takie poinformowanie będzie w ogóle możliwe). 

 

§ 8.

POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO) 

 1. Sprzedający przetwarza dane osobowe na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego zawarte są 
  w udostępnionej w Serwisie Polityce Prywatności.
 3. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Polityką Prywatności przed rozpoczęciem korzystania 
  z Serwisu oraz przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych.

 

§ 9.

ZMIANA REGULAMINU

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Serwisu. 
 3. Umowy zawarte przed datą wprowadzenia zmian regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad, chyba, że co innego wynika lub będzie wynikać z przepisów prawa.
 4. Zmiana Regulaminu następuje poprzez ogłoszenie zamieszczane w Serwisie w taki sposób, w jaki udostępniany jest niniejszy Regulamin. 

 

§ 10.

OPINIE

 1. Klient Sklepu ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Serwisie. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszej wiadomości email Sprzedawca ponawia jednokrotnie wysyłkę wiadomości po siedmiu dniach od wysłania pierwszej wiadomości.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Serwisie i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Serwis.
 5. Za wystawienie opinii Sprzedawca przyznaje każdorazowo Klientowi, który wystawił opinię, jednorazowy kod rabatowy na zakupy w Sklepie Internetowy o wartości 10 % do wykorzystania na wszystkie produkty w Sklepie. Kod rabatowy ma ważność 30 dni. Kod rabatowy przesyłany jest Klientowi na jego adres email podany w trakcie dokonywania zakupów w Serwisie niezwłocznie po wystawieniu opinii.
 6. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywany przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 7. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawcy ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 8. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

§ 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku niezgodności zapisów niniejszego Regulaminu z Umową, zastosowanie mają zapisy Umowy.
 3. W przypadku niezgodności zapisów niniejszego Regulaminu z przepisami obowiązującego prawa, zastosowanie mają obowiązujące przepisy, co nie ma wpływu na ważność pozostałych zapisów Regulaminu.
 4. Wszelkie oświadczenia związane z działalnością Serwisu oraz interpretacją treści Regulaminu powinny być dokonywane mailowo na adres: sklep@brodacz.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego wskazany w § 1 Regulaminu.
 5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej 
  i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl